วันเสาร์, สิงหาคม 24, 2019
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายกเทศมนตรี

โครงการพัฒนาเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม

ข่าวประกาศเทศบาล

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานโครงการและงบประมาณ

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

เที่ยวเมืองพิมูล

รายจ่ายประจำปี

งานควบคุมภายใน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕

กองคลัง

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย

กฏหมายและระเบียบ

สถิติผู้มาขอใช้บริหาร

ข่าวรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง สายงานผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รับโอนสายงานผู้บริหาร.pdf ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial