วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 24, 2020
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายกเทศมนตรี

โครงการพัฒนาเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนงานโครงการและงบประมาณ

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

รายจ่ายประจำปี

งานควบคุมภายใน

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย

กฏหมายและระเบียบ

สถิติผู้มาขอใช้บริหาร

ข่าวรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง สายงานผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รับโอนสายงานผู้บริหาร.pdf ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial