วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2019
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายกเทศมนตรี

โครงการพัฒนาเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม

ข่าวประกาศเทศบาล

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ( สำเนา ) ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้  รถขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูลหรือรถเก็บขยะเก็บสิ่งปฏิกูล(๒๕.๑๐.๑๖.๐๙ ) จำนวน ๑   คัน                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                  ๔....

แผนงานโครงการและงบประมาณ

ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/03/ข้อ41แผนงานโครงการและงบประมาณฯ.pdf

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

เที่ยวเมืองพิมูล

รายจ่ายประจำปี

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

"เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น