แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำปี ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานพัฒนาชุมชน
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง