แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำปี ๒๕๖๒

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.๑