สมาชิกสภา

0
1405

นายคเณศ ประมุขกุล
ประธานสภาเทศบาล

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
รองประธานสภาเทศบาล

น.ส.อุดม โยธะพันธ์
เลขาสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ร.ต.ท.ดำรงค์ สังข์เสวก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายโอภาส เจริญดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสงัด สายสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคเณศ ประมุขกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมเกียรติ คันธนู
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสิริกร เรือนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมงคล ศรีแสง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมนัส วรรณศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางทัศนีย์ มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นางธันยนันท์ ทองปัน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุนทร โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายวิจารย์ เสาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอิทธิศาสตร ลิ้มละมัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญศรี สายพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ทองเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสังวาลย์ พรหมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสาน คงดี
สมาชิกสภาเทศบาล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code