กองการศึกษา

0
539

กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Untitled
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริรัตน์ บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวจงกล ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธนัญพร สยามล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉราพร บ้านใหม่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายมานพ ทองรอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเผด็จ เหล่าเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิชชากร เชื้อโชติ
พนักงานจ้าง

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code