กองการศึกษา

0
1133

กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริรัตน์ บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจงกล ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายวิเชียร ใจศรี
บุคคลากร
นางสาวอัจฉราพร บ้านใหม่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายมานพ ทองรอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเผด็จ เหล่าเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code