กองวิชาการและแผนงาน

0
1155

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
– ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานนิติการ
– งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ
– งานงบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

น.ส.ภัทริยา วรมาลี
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางพิมพร อู่ไม้
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวธัญภา โกศัลวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปราโมทย์ ภักดีการ
นิติกร ชำนาญการ
นางธยาดา สุขเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปรีชาชัย บุตรโท
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (ช่วยงานประชาสัมพันธ์ )
นางสาวเขมจิรา สารการ
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ภัควลัญชญ์ ศรีวัฒนพงศ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรัตนวดี บุญทัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสุขขี ยอดคำ
พนักงานจ้างเหมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code