ทำเนียบผู้บริหาร
      นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรี      
      นายไพศาล ปีตาภา      
      นายกเทศมนตรี      
  ศักดา ราชาธรรมกุลศักดา ราชาธรรมกุล   นางสมหมาย  สิงหรัตน์    
  นายศักดา ราชาธรรมกุล   นางสมหมาย สิงหรัตน์   นายเชาวลิต  ชมภูบุตร  
  รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  
         
    นางสาวมณีหทัย  มิ่งขวัญ   นายสมพงษ์  สุพรรณ    
    เลขานุการนายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี    
           
      นายอุบลศักดิ์  สารเสนา      
      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี