ทำเนียบผู้บริหาร
      นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรี      
      นายไพศาล ปีตาภา      
      นายกเทศมนตรี      
    นางป้อมเพชร วรรณศิริ    
  นางพัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์   นางป้อมเพชร วรรณศิริ   นายเชาวลิต  ชมภูบุตร  
  รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี  
         
    นางสาวมณีหทัย  มิ่งขวัญ   นายสมพงษ์  สุพรรณ    
    เลขานุการนายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี    
           
      นายอุบลศักดิ์  สารเสนา      
      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี