กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร http

อ่านต่อ...

โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯและ รร.อนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาควิทยากร)

ดาวน์โหลดเอกสาร http

อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ...