Login
Get Adobe Flash player
                 
        นายนิคม  น้อยวงศ์          
       

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

         
                   
    นางพิมพร  อู่ไม้   นางสาวธัญภา  โกศัลวัฒน์      
    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
               
    นายจิตวิวัฒน์  จารุธรรมานันท์   นายปรีชาชัย บุตรโท            
    นิติกร   เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(ช่วยงานประชาสัมพันธ์ )
    เจ้าพนักงานธุรการ      
               
    นางสาวรัตนวดี บุญทัน   นายศรชัย จันทมงคล     นายสุขขี ยอดคำ      
    พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป     พนักงานจ้างเหมา      
                     
                       
                       

 

Add comment


Security code
Refresh