Login
Get Adobe Flash player

กองวิชาการฯ

                 
        น.ส.ภัทริยา วรมาลี          
       

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

         
                   
    นางพิมพร  อู่ไม้   นางสาวธัญภา  โกศัลวัฒน์      
    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
               
    นายจิตวิวัฒน์  จารุธรรมานันท์   น.ส.ธยาดา บุญศรี     นายปรีชาชัย บุตรโท      
    นิติกร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

(ช่วยงานประชาสัมพันธ์ )
     
               
    นางสาวเขมจิรา  สารการ   นางสาวรัตนวดี บุญทัน     นายศรชัย จันทมงคล      
    เจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานจ้างตามภารกิจ     พนักงานจ้างทั่วไป      
                     
                   
    นายสุขขี ยอดคำ   น.ส.ลักขณา  วงศ์ราชา              
    พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา              

 

Add comment


Security code
Refresh