Login
Get Adobe Flash player

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               
        นายประพิศ  วิฑูรย์        
        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
               
        ว่าที่ ร้อยตรีสมหมาย  สืบสี        
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข        
                 
       
  นางสาวเบญจวรรณ  ผิวผ่อง   นางสาวอารยา  ทองเต็ม   นางสาวอัญชรีรัตน์  สารการ  
  พยาบาลวิชาชีพ   นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ   นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ  
       
  นายวรวุฒิ  นนท์ศิริ   นางนิภา  อุปวรรณ   นางสาววนิดา  วันใส  
  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       
  นายดิเรก  มุขสมบัติ   น.ส.ชญาภา  พันธ์วัตร   นายชัยศิริ  บริบูรณ์  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างเหมา  
             
             
             
             

 

Add comment


Security code
Refresh