Login
Get Adobe Flash player

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               
        นายประพิศ  วิฑูรย์        
        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
               
        ว่าที่ ร้อยตรีสมหมาย  สืบสี        
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข        
        รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ        
       
      นางสาวเบญจวรรณ  ผิวผ่อง      
  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ   พยาบาลวิชาชีพ      
       
      นางนิภา  อุปวรรณ   นางสาววนิดา  วันใส  
  เจ้าพนักงานธุรการ   ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       
  นางรจณี  นามโคตร   น.ส.ชญาภา  พันธ์วัตร   นายชัยศิริ  บริบูรณ์  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างเหมา  

 

Add comment


Security code
Refresh