Login
Get Adobe Flash player

กองช่าง

 

               
        นายอนุชา  เลติวานิช        
        ผู้อำนวยการกองช่าง        
             
  นายชัยวัฒน์ เสาหิน         นายประธาน เรือนแก้ว    
  นายช่างยนต์ ระดับ 7         นายช่างไฟฟ้า ระดับ 7    
       
  นายจิรศักดิ์ โพธิ์งาม   นายเมธี  ครองยุติ   นายชัชวาล สัตยากุล  
  นายช่างโยธา ระดับ 5   เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ   นายช่างไฟฟ้า  
       
      นายสุรพงษ์ แสนทวีสุข   นายกรีฑา สิงห์สี  
  เจ้าพนักงานธุรการ   ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างประจำ  
       
  นายฉลาด แสงทอง   นายสมบูรณ์ สร้อยนาค   นายสมบูรณ์ เจริญศรี  
  ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างตามภารกิจ  
       
  นายนพดล บุญญา   นายสายันต์ กล่อมเสียง   นายวันชัย ชัยบุรินทร์  
  ลูกจ้างตามภารกิจ   ลูกจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป  
       
  นางพรหมมา-บุญเดช   นายประวิทย์ จำปาแพง   นายนันทชัย เกษกุล  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป  
       
  นางวัชราพร แก้วสด   นายบุญทอง ลือชา   นายบุญมา เจริญศรี  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป  
       
  นายอนันต์ โพธิ์งาม   นายอุทิศ สุวรรณกูฎ   นายนิติพัฒน์ เอกวุธ  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป  
       
  นายโกศล บุญญา   นายวิรัตน์ กาวดิลก   นายอานนท์ เจริญดี  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป  
       
  นายดุสิต ทองปัน   นายเฉลิมพล ลิ้มวงษ์ทอง   นายสุรศักดิ์ สามลา  
  พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา  
       
  นายภานุวัชร เรือนแก้ว   นายอัฐพล จันทร์สอน   นายสุพรรณ หงษ์ลอย  
  พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา  
       
  นายนัฐพล บุญศรี   นายทินกร สั่งสอน   นายวิโรจน์ เทียนแก้ว  
  พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา  
       
  นายเกริกเกียรติ ชั้นทองคำ   ส.อ.มนตรี บั้งทอง   นายเสกสรร วงศ์คูณ  
  พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา  
       
  นายมนตรี บุญอาจ   นายวีระศักดิ์ จันหอม   นายยศพันธ์ สุธีรประเสริฐ  
  พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา  
           
  นายสรศักดิ์ เหล็กกล้า              
  พนักงานจ้างเหมา              
                   

 

Add comment


Security code
Refresh