Login
Get Adobe Flash player
นายเสถียร  สะใบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศิริรัตน์  บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจงกล  ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
  นายกมลวรรธน์  ดุมแก้ว       นางสาวอัจฉราพร  บ้านใหม่  
  นักวิชาการศึกษา   นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
       
  นายเผด็จ  เหล่าเลิศ   นางสาวอติพร  บ้านใหม่   นางสาวลักขณา  วงศ์ราชา  
  พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้าง   พนักงานจ้าง  

 

Add comment


Security code
Refresh