Login
Get Adobe Flash player
จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง (80)

( สำเนา )
ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 หนังสือเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา ๘๖๖,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง รัตนา จันทร์เต็ม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง รัตนา จันทร์เต็ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามรายการ ดังนี้
                  หนังสือเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) และในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th และ http://www.phibuncity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๔๑๗๕๘ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 


ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนเมืองฮาม(ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล๒) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเมืองฮาม  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหวงศ์ ๕๒๓,๖๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนเมืองฮาม(ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล๒) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะนุชพิบูลก่อสร้าง
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหวงศ์
               ๓. หจก.นาโพธิ์รุ่งทรัพย์ก่อสร้าง
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 


ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  บริษัท วีอาร์เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ๒,๒๒๔,๙๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนเมืองฮาม(ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล๒)
 
             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ถนนเมืองฮาม(ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล๒) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ถนนเมืองฮาม ภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุ กองคลัง ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th และ http://www.phibuncity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๔๑๑๑๕,๐๔๕๔๔๑๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

StartPrev12345678NextEnd
Page 1 of 8