Login
Get Adobe Flash player
Thursday, 21 January 2016 08:38

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา

Written by 
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา
 
             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
                   ๕. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ซอยวงศา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในราคาชุดละ ๘๐๐.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th และ www.phibuncity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๔๑-๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย นิพนธ์ พันธ์วัตร)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 โดย นาย นิพนธ์ พันธ์วัตร ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคากลาง