Login
Get Adobe Flash player
Thursday, 25 May 2017 18:07

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา 0.20 เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา 0.20 เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา 0.20 เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ถนนสร้างคำ ภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลังเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th และ http://www.phibuncity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๔๑๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง รัตนา จันทร์เต็ม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง รัตนา จันทร์เต็ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560

 

Read 272 times Last modified on Thursday, 25 May 2017 18:09