Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
Get Adobe Flash player
Thursday, 01 June 2017 15:44

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์
 
             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST เสาสูง ๒๐ เมตร ชนิด ๘ ดวงโคมต่อต้น ในชุมชนโพธิ์ตากบริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์ ชุมชนโพธิ์ตาก ภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th และ http://www.phibuncity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๔๑๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง รัตนา จันทร์เต็ม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง รัตนา จันทร์เต็ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560

 

Read 40 times Last modified on Thursday, 01 June 2017 15:46

Latest from admin