Login
Get Adobe Flash player
Thursday, 20 October 2016 15:27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนหลวง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. อุบลมงคลชัยก่อสร้าง
               ๒. ดาวพิบูล
               ๓. พี บี รุ่งทรัพย์
               ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

Read 200 times