Login
Get Adobe Flash player
Tuesday, 04 July 2017 08:37

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา ๐.๒๐ เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง)

Written by 
Rate this item
(0 votes)
( สำเนา )
ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา ๐.๒๐ เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสร้างคำ หนา 0.20 เมตร (ช่วงจากถนนพิบูลถึงถนนโป่งแดง)  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลสิทธิ์ก่อสร้าง ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง รัตนา จันทร์เต็ม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง รัตนา จันทร์เต็ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

Read 267 times