Login
Get Adobe Flash player
Tuesday, 25 July 2017 19:29

สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาโดยสาร (ครั้งที่ ๒)

Written by 
Rate this item
(0 votes)
ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาโดยสาร (ครั้งที่ ๒)
 
             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาโดยสาร (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้
                  รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ พร้อมติดตั้งโครงหลังคาโดยสาร จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phibuncity.go.th และ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๔๔๑๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายไพศาล ปีตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

Read 235 times