Viagra Super Active Viagra Generisk Cialis soft viagra apoteket Kamagra viagra för kvinnor Cialis Soft Viagra sverige Kamagra Online Cialis Gel Generisk Levitra Köpa kamagra cialis pris Kamagra Gel Köpa Viagra Viagra Soft viagra köpa kamagra oral jelly cialis generisk viagra online viagra online Generisk Viagra Cialis Online Kvinnor Cialis Köpa Cialis Generisk Cialis Kvinnor Viagra Cialis Super Active
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
Login
viagra tablets australia kamagra 100mg oral jelly australia levitra online australia cialis daily australia kamagra gel australia cialis online australia viagra for sale australia cialis en om dagen viagra priser apotek kamagra bivirkninger levitra virkning cialis online danmark viagra virkning cialis rezeptfrei
Get Adobe Flash player

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
  1. สภาพทั่วไป
   1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาล
         เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในถนนพิบูลอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถไฟระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร และทางรถยนต์ระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาทางด้านตะวันออกประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีแนวเขต ดังนี้
         ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด WB 250863 ตั้งอยู่ริมปากห้วยหวายฝังใต้และฝั่งตะวันตกของแม่น้ามูล เลียบฝั่งตะวันตกแม่น้ามูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จดเขตที่ 2 บริเวณพิกัด WB 267847 ที่ปากห้วยไผ่ฝั่งใต้ริมฝั่งใต้ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ามูลระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
         ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด WB 267847 เลียบห้วยไผ่ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จดหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด WB 260842 ตรงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ฟากตะวันออกระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
         ด้านใต้ จากหลักที่ 3 บริเวณพิกัด WB260842 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด WB 242846 ตรงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ฟากใต้ที่หลักก.ม.41.300 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร
         ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด WB 242846 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสาธารณะไปบ้านปากโดมจดหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด WB 243861 ริมฝั่งห้วยหวาย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากหลักเขตที่ 5 บริเวณ พิกัด WB 243861 เลียบห้วยหวายฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนน รพช.อบ.3078 จนบรรจบกับหลักเขตที่1 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
แหล่งข้อมูล : กองช่างเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
   1.2 สภาพภูมิประเทศ
         เป็นที่ราบสูงตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 227 ฟุต ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่สูง ๆ ต่า ๆ ไม่ราบเรียบ เวลาฝนตกน้าฝนจะระบายลงสู่แม่น้ามูลโดยตรง ทิศตะวันออกของเทศบาลจะมีแก่งหินขวางกั้นแม่น้ามูลอยู่ช่วงหนึ่งเรียกว่า “แก่งสะพือ” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในฤดูแล้งน้าลดจะมองเห็นแก่งหินที่สวยงาม ส่วนในช่วงฤดูฝนน้าหลากชาวอาเภอพิบูลมังสาหารจะใช้เป็นแหล่งหาปลาเพื่อยังชีพ แก่งสะพือมีสัญลักษณ์ที่สาคัญ คือพระปรมาภิไธย ซึ่งเป็นแผ่นหินที่ประดิษฐานพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสอาเภอพิบูลมังสาหารเมื่อปี พ.ศ. 2498 และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นสัญลักษณ์
    1.3 สภาพภูมิอากาศ
           ลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นระบบTropicalSawana “AW” ตามระบบการจาแนกภูมิอากาศแบบ Koppen กล่าวคือ มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นจัดในฤดูนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นาความหนาวเย็นและแห้งแล้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นาความชุ่มชื้นและฝนตกชุกทั่วไปจากลักษณะดังกล่าวสามารถจาแนกได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้
              1. ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มอบอ้าวในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งในบางปีจะเกิดภาวะน้าท่วม
              2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน โดยในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ซึ่งในบางปีจะเกิดภาวะน้าท่วม
              3. ฤดูหนาว เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศทาให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจังหวัดอื่น โดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม และจะสิ้นสุดฤดูประมาณปลายเดือนมกราคม
 2.ด้านการเมือง/การปกครอง
    2.1 เขตการปกครองเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 17 ชุมชน ดังนี้
           1.วัดโพธิ์ตาก 1
           2.วัดโพธิ์ตาก 2
           3.วัดโพธิ์ตาก 3
           4.วัดโพธิ์ตาก 4
           5.วัดสวนสวรรค์ 1
           6.วัดสวนสวรรค์ 2
           7.วัดกลาง 1
           8.วัดกลาง 2
           9.วัดกลาง 3
        10.วัดหลวง 1
        11.วัดหลวง 2
        12.วัดหลวง 3
        13.วัดสระแก้ว 1
        14.วัดสระแก้ว 2
        15.วัดภูเขาแก้ว 1
        16.วัดภูเขาแก้ว 2
        17.ภูหลวง
     2.2 เขตการเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แบ่งเป็น 3 เขตเลือก ดังนี้
        เขต 1 ชุมชนคุ้มวัดหลวง , ชุมชนคุ้มวัดสระแก้ว
        เขต 2 ชุมชนวัดสวนสวรรค์ , ชุมชนคุ้มวัดกลาง , ชุมชนภูหลวง
        เขต 3 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก , ชุมชนวัดภูเขาแก้ว
     2.3 การบริหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
          1) ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 18 คน
          2) ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
              นายกเทศมนตรี
              รองนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน
              เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
              ที่ปรึกนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
 
     การแบ่งส่วนราชการ แบ่งเป็น 6 หน่วยงานคือ กองวิชาการและแผนงาน กองคลังสานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสถานธนานุบาล 1 แห่ง โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายประจำ คือปลัดเทศบาล
    3.ประชากร
        3.1 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารรวมทั้งสิ้น 10,697 คน มีจานวนครัวเรือน 4,376 ครัวเรือน
   4.สภาพทางสังคม
    4.1 การศึกษ
          สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาพื้นที่ เขต 3 จ านวน 1 แห่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 2 แห่ง โรงเรียนเอกชน 1แห่ง และการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
    4.2 การสาธารณสุข
        สถานบริการด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐ 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 แห่งคลินิกทันตกรรม 5 แห่ง สถานพยาบาล 10แห่ง
   4.3 ความมั่นคง
        ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีสถานีต ารวจภูธรพิบูลมังสาหาร ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 5.ระบบบริการพื้นฐาน
   5.1 การคมนาคม
        เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สามารถติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี และอ าเภอใกล้เคียงโดยทางรถยนต์ ซึ่งมีเส้นทางติดต่อในหลายเส้นทาง ได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท โดยมีเส้นทางที่ส าคัญ ดังนี้
        1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานีกับอ าเภอพิบูลมังสาหาร โดยผ่านอ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอวารินช าราบ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรถนนลาดยาง 4 ช่องทาง จนถึงช่องเม็กติดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
       2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2173 เชื่อมโยงอ าเภอพิบูลมังสาหารกับอ าเภอโขงเจียมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย
       3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2222 เชื่อมโยงอ าเภอพิบูลมังสาหาร กับอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีผ่านต าบลโพธิ์ศรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
  5.2 การบริการไฟฟ้า
       ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือนโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสถานีไฟฟ้าย่อยสิรินธร ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 5.3 การบริการประปา
       ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประชาชนได้รับบริการจากบริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร เพื่อการบริโภคอุปโภค

5.4 การบริการโทรคมนาคม
การบริการโทรศัพท์
การให้บริการโทรศัพท์อ าเภอพิบูลมังสาหารอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน)
การบริการไปรษณีย์โทรเลข
    ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.คอร์ปอเรชั่น มหาชน)
5.5 การจราจร
    การจราจรและถนนภายในเขตเทศบาล ถนนมีลักษณะแบบโครงข่ายตารางสี่เหลี่ยม (GRID NET WORK) ประกอบไปกับระบบในแนวรัศมีแบบ RADAID NET WORK เชื่อมโยงติดต่อกับชุมชนอื่นโดยรอบ ถนนที่เป็นสายหลักส าคัญของชุมชน คือ
ถนนหลวง ซึ่งเชื่อมกับต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เป็นถนนสายหลักที่
สัญจรไปมาเชื่อมกับสะพานพิบูลมังสาหารไปอำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม และไปอ าเภอสิรินธร ตลอดจนอำเภอใกล้เคียง
ถนนพิบูล และถนนพรหมแสง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของอำเภอพิบูลมังสาหาร
ถนนเทศบาล 2 เป็นที่ตั้งของส่วนราชการตั้งอยู่มาก การจราจรโดยทั่วไปถือว่าคล่องตัว แต่ในย่านธุรกิจและถนนสายหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานศึกษาจะมีจราจรหนาแน่นในระยะเวลาเร่งด่วน
6. ระบบเศรษฐกิจ
    ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขายทั้ง สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเกษตร ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอาทิธุรกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โลตัสสาขาย่อย รวมทั้งธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ ก็มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากมีศูนย์บริการ/จ าหน่ายรถยนต์เข้ามาเปิดบริการในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีความหลากหลายมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีศาสนสถานที่มีความสวยงาม และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ สวยงาม มีอัตลักษณ์ นักท่องเที่ยวจึงให้ความสนใจมาเที่ยวชม อาทิ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ไหลเรือไฟในวันออกพรรษาประเพณีสงกรานต์ งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน และงานบวงสรวงพระบ ารุงราษฏร์เป็นต้น

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

      ประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.75 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.23 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.02 ในเขตเทศบาลมีวัดจ านวน 6แห่ง คือ วัดโพธิ์ตาก วัดสวนสวรรค์ วัดภูเขาแก้ว วัดกลาง วัดหลวง และวัดสระแก้ว มีโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง คือ ศูนย์คาทอลิกยอร์น แบปติสต์
และคริสต์จักรพิบูลมังสาหารสำหรับขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์ งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานออกพรรษางานบวงสรวงพระบ ารุงราษฏร์ เป็นต้น
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
    8.1 สภาพดิน
         ดินในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีลักษณะเป็นดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์เฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ ามูลจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยในภูมิภาคอื่นๆ แต่เนื่องจากเป็นดินร่วนปนทรายจึงเก็บน้ าไม่ค่อยอยู่ทำให้เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง
8.2 แหล่งน้ำ
      เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่สำคัญดังนี้
     1. แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือแม่น้ำมูล มีความยาวแม่น้ำในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประมาณ 2.455 กิโลเมตร
     2. ลำห้วย จำนวน5 สาย ได้แก่ ลำห้วยหวาย ลำห้วยพอก ลำห้วยไผ่ ลำห้วยบุ่งโง้ง และลำห้วยซัน
8.3 การกำจัดขยะ
      เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จำนวน 17 ตัน/วันกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งมีพื้นที่ 29 ไร่ 3งาน ตั้งอยู่บ้านสนามชัย ชุมชนหนองแปน ถนนสถิตนิมานกาล ซอย 3 ตำบลโพธิ์ไทรอ าเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Acheter super kamagra Cialis Super Active kaufen Acquisto Kamagra cialis pharmacie Super Kamagra Levitra 10 Mg Costi Comprare Viagra Jelly Comprare Red Viagra Viagra Professional kaufen Acquistare Levitra Roma Cialis ohne rezept Kamagra Online Bestellen Levitra en ligne Acheter viagra pour femme Kamagra Gold Acheter Cialis viagra apoteket Kvinnor Viagra Comprare Cialis Super Active Acheter Levitra
polos lacoste polos baratos polos ralph lauren polos lacoste baratos polos hombre polos ralph lauren outlet ralph lauren polo shirts lacoste polo shirts polo shirts lacoste polo shirts nz ralph lauren polo cheap polo shirts nz polo lacoste polo ralph lauren camicie polo lacoste polo ralph lauren polo camicie online
Acheter Levitra Acheter Levitra Generique Levitra En Ligne Lida Daidaihua kamagra france Viagra Strips Lida Paquets de tests Acheter cialis en ligne Acheter viagra en ligne viagra super active Acheter Levitra Kamagra Soft Tabs Viagra Kamagra En Ligne Cialis Acheter Cialis Viagra Soft