แบบสำรวจความพึงพอใจ

  0
  418

  Welcome to your แบบสำรวจความพึงพอใจ

  1.ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
  1.2 ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ
  1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
  1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการด้วยสื่อต่าง ๆ
  1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
  1.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ ( การประสานงาน / การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ / แนวทางปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรม รวมทั้งการให้บริการเป็นรายบุคคล เช่น การเบิกจ่ายเงิน การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ  การให้บริการด้านยานพาหนะ  การให้บริการในห้องสมุด  การให้บริการห้องประชุม ฯลฯ   โดยให้บริการอย่างเท่าเทียม  ด้วยความเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ )
  1.7 ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสม
  2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
  2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ
  2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  2.4 ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
  3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก

     3.1 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่นทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เป็นต้น

     3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ / การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ 

      3.3 ความพอเพียงของอุปกรณ์ / เครื่องมือ / สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ    เช่น  โทรศัพท์ แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่นั่งคอย เป็นต้น

  3.4 มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น  call center  ตู้ ป ณ.  Website เป็นต้น
  3.5 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ หรือสถานที่จัดกิจกรรม
  4. ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ
  4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
  4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
  4.3  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  *

  code