แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563