วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021

กองการศึกษา

กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวจงกล ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายวิเชียร ใจศรี
บุคคลากร
นางสาวอัจฉราพร บ้านใหม่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายมานพ ทองรอง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเผด็จ เหล่าเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป

บทความก่อนหน้านี้กองวิชาการและแผนงาน
บทความถัดไปงานทะเบียนและบัตร
admin
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศ
RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

Most Popular

Recent Comments

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial