พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ความรู้ตาม พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2548 ฉ.2

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 2

พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (2)

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ. ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนฯ 2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

พรบ.เข้าชื่อเสนอบัญญัติฯ 2542

พรบ.ควบคุมอาคาร 2522

พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539 แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2542

พรบ.เทศบาล ฉบับที่ ๑๔

พรบ.รักษาความสะอาด

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-2539

พรบ.สาธารณสุข-2535

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

code

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial