admin

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศ

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(ชุมชนโพธิ์ตาก)

วันนี้ (๑๖ มิ.ย.๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการรวมพลังคนพิบูลต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลากลางบ้านโพธิ์ตาก

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่๑

วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๔) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดย ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร

บ่ายวันนี้ (๑๐ มิ.ย.๖๔) ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร น.ส.อุดมโยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผอ.กองการศึกษา นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ค่ะ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)เช้าวันนี้ (๑๐ มิ.ย.๖๔) ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร น.ส.อุดมโยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผอ.กองการศึกษา นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)

สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เขต ๑

นายสงัด สายสุวรรณ์
นายวินัย พงษ์สุระ
นายโอภาส เจริญดี
นายวชิรวิทย์ ธนวัฒน์โภคิน
น.ส.วิภาภรณ์ ไลละวิทย์มงคล
นายสุขภกิจ สุวรรณกูฎ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เขต ๒

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
นายสนอง บริบูรณ์
นายวัชรินทร์ ตันติสัมพันธ์
นายสุรชัย สุดใจ
นายมงคล ศรีแสง
นางกัลยา ลาภเย็น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เขต ๓

นางสุมาลี บุญล้อม
นายชุมพล แหวนทอง
นายทักษิณ ทองรอง
นายบุญกอง บุญซ้อน
นายสุพจน์ ทองศรี
นายประสาน คงดี

สภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ประธานสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
ประธานสภา

รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายสงัด สายสุวรรณ์
รองประธานสภา

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

น.ส.อุดม โยธะพันธ์
เลขานุการสภา

เปิดประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันนี้ (๙ มิ.ย.๖๔) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อทำการเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในการนี้ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร