admin

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศ

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-

ประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รับสมัครพนักงานจ้างประจำปี2564

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)