admin

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศ

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

Powered By EmbedPress

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่องงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (ON SITE) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔