มานพ ทองรอง

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลือนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒

Powered By EmbedPress

หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร งานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ ๒๕๖๕

เรื่องดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การประกวดเทพีสงกรานต์
ใบสมัครเทพีสงกรานต์
หลักเกณฑ์การประกวดเจดีย์ทราย
ใบสมัครก่อเจดีย์ทราย
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยคนเก่ง
ใบสมัครหนูน้อยคนเก่ง
หลักเกณฑ์การแข่งขันบักขั่ง
ใบสมัครการแข่งขันบักขั่ง
หลักเกณฑ์การแข่งขันเส็งกลอง
ใบสมัครเส็งกลอง
หลักเกณฑ์การประกวดเดี๋ยวพินเดี่ยวแคน
ใบสมัครเดี่ยวพินเดี่ยวแคน
หลักเกณฑ์การประกวดส้มตำลีลา
ใบสมัครส้มตำลีลา
หลักเกณฑ์การประกวดการทำอาหารพื้นบ้านจากหนังกบแห้ง
ใบสมัครการทำอาหารพื้นบ้านจากหนังกบแห้ง
หลักเกณฑ์การประกวดมิสควีน
ใบสมัครมิสควีน

Registration

Forgotten Password?