มานพ ทองรอง

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้ายจำนวน ๑ คัน (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประมูลเช่าส้วมสาธารณะแก่งสะพือ

ด้วยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์ประมูลให้บุคคลภายนอกเช่าส้วมสาธารณะแก่งสะพือ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามเอกสารแนบ

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประมูลเช่าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล ๑

ด้วยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล ๑ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินหน้าอาคารท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร

ด้วยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินหน้าอาคารท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร พื้นที่ ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๒๒๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

Registration

Forgotten Password?