มานพ ทองรอง

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือก๑อำเภอ๑ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

Registration

Forgotten Password?