ภาพกิจกรรม2564

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่สอง

วันนี้ (๒๑ มิ.ย.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่สอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก(ชุมชนโพธิ์ตาก)

วันนี้ (๑๖ มิ.ย.๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการรวมพลังคนพิบูลต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลากลางบ้านโพธิ์ตาก

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่๑

วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๔) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดย ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร

บ่ายวันนี้ (๑๐ มิ.ย.๖๔) ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร น.ส.อุดมโยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผอ.กองการศึกษา นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร ค่ะ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)เช้าวันนี้ (๑๐ มิ.ย.๖๔) ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร น.ส.อุดมโยธะพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผอ.กองการศึกษา นางพูลศรี ศรีเข้ม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)

เปิดประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันนี้ (๙ มิ.ย.๖๔) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อทำการเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ ในการนี้ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Registration

Forgotten Password?