ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พ.ศ….