ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ….