ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พ.ศ.๒๕๖๔