ด้วยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินหน้าอาคารท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร พื้นที่ ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๒๒๐.๕๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Registration

Forgotten Password?