ด้วยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล ๑ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Registration

Forgotten Password?