เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ยินดีต้อนรับ

สายด่วนนายก:085-496-4855

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

กิจกรรม

ข่าวประกาศเทศบาล​

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

Facebook T...

อ่านต่อ...

ข่าว

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้ายจำนวน ๑ คัน (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ...

ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

อ่านต่อ...

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนา

ระบบงาน สถ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ-กฎหมาย

ระบบ

ติดต่อ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Design by Mr.Manop thongrong

Registration

Forgotten Password?