มานพ ทองรอง

หลักเหณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

Powered By EmbedPress

กำหนดหลักเกณฑ์ การลา การมาทำงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือค่าตอบแทน

Powered By EmbedPress

Registration

Forgotten Password?