admin

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศ

เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561-1.pdf

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 2560 ครั้งที่ 2

https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร-2560-ครั้งที่-2-1.pdf