admin

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศ

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (อย่างไม่เป็นทางการ)จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,607 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      1,919 คน คิดเป็น 73.61%
บัตรเสีย 109 บัตร คิดเป็น 5.68%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   54 บัตร คิดเป็น 2.81%
บัตรดี  1,756 บัตร คิดเป็น 91.51%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,724 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      2,053 คน คิดเป็น 75.37%
บัตรเสีย 95 บัตร คิดเป็น 4.63%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   81 บัตร คิดเป็น 3.95%
บัตรดี  1,877 บัตร คิดเป็น 91.43%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,552 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง      1,996 คน คิดเป็น 78.21%
บัตรเสีย 88 บัตร คิดเป็น 4.41%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน   35 บัตร คิดเป็น 1.75%
บัตรดี  1,873 บัตร คิดเป็น 93.84%

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญ ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ กับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ โดยการสแกนคิวอาร์โคด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะสามารถตอบแบบประเมินได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ครับ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภูหล่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๔-๐๐๖ หนา ๐.๐๔ เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๕ – ๑๔.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๔๑ เมตร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial