กฏหมายและระเบียบ

เทศบัญญัติและคำสั่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘

กฏ ระเบียบ และประกาศกระทรวง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)(ฉบับที่ 3)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่เมติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขฉบับเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่2 พ.ศ.2554)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น. พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล. และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2548

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐)

พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ความรู้ตาม พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2548 ฉ.2

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 2

พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (2)

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ. ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนฯ 2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

พรบ.เข้าชื่อเสนอบัญญัติฯ 2542

พรบ.ควบคุมอาคาร 2522

พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539 แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง 2542

พรบ.เทศบาล ฉบับที่ ๑๔

พรบ.รักษาความสะอาด

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-2539

พรบ.สาธารณสุข-2535

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial