เทศบัญญัติและคำสั่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘