ข้อมูลเทศบาล

อำนาจหน้าที่เทศบาลฯ

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองไว้ ดังนี้
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หมวด 2
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

 2. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ

 3. รักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างยั่งยืน

 4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

“เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิต”

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้านโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมเครือข่าย เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับการร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมาย

          เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยส่งเสริมการทำเกษตรและอุตสาหกรรม  ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศักยภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล ให้มีความสะดวก และได้มาตรฐาน
 2. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม

แนวทางการพัฒนา

 1.   ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
 2.   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
 3.   ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา
 4.   ก่อสร้างและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

 

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนการก่อสร้างและการปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 2. จำนวนระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
 3. จำนวนการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา
 4. จำนวนผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว
 5. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านเกษตรกรรม
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
 3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
 4. เพื่อส่งเสริมการพาณิชย์และท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาการเกษตรกรรม
 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน
 3. ส่งเสริมการพาณิชย์และท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
 2. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและจำนวนประชาชนที่มีทักษะในการเพิ่มมูลค่าของ ผลผลิต
 3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนชราในชุมชน
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชน
 5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
 6. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
 7. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 8. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
 2. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน บทบาทสตรีและความสมานฉันท์ในครอบครัว
 3. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 4. พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย
 5. เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

 

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา
 2. จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทสตรีและความสมานฉันท์ในครอบครัว
 3. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. จำนวนประชาชนผู้ที่ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 5. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
 6. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
 7. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนพึงพอใจ ไม่เกิดปัญหาภายในชุมชน

แนวทางการพัฒนา

 1. การจัดการทรัพยากรน้ำ
 2. การจัดการทรัพยากรป่าไม้และดิน
 3. การจัดการขยะมูลฝอย
 4. การปรับสภาพภูมิทัศน์

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนแหล่งน้ำที่มีความสะอาดและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
 2. จำนวนป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และจำนวนที่ดินที่ได้รับการปรับสภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
 3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง
 4. จำนวนสถานที่ที่ได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์
 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชน
 2. เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชนในชุมชน
 2. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขและประชาชนที่ร่วมโครงการ
 2. จำนวนประเพณี วัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน
 3. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความสะดวก รวดเร็วตามหลักธรรมาภิบาล
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ เทศบาล

 

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร องค์กรและพัฒนาระบบบริการประชาชน
 2. ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล

ตัวชี้วัด

 1. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพ
 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
 3. จำนวนรายได้ที่ เทศบาล สามารถจัดเก็บได้

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ประกอบด้วย  7 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑    ส่งเสริมการชลประทานระบบท่อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำการเกษตรฤดูแล้ง

๑.๒  ปรับปรุงระบบคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานมีระบบท่อระบายน้ำ

๑.๓   ไฟฟ้าสาธารณะ  และน้ำดื่ม น้ำใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.๔  จัดวางระบบผังเมืองรวมและที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑.๕  ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๒. ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑  ส่งเสริมการให้บริการความรู้ และพัฒนาการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน

๒.๒  จัดให้มีศูนย์กีฬาสำหรับประชาชน สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

          ๓. ด้านประเพณี  วัฒนธรรม  และศาสนา

ส่งเสริมให้มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม อันเป็นเอกรักษ์ของเทศบาลเมืองพิบูลฯ เช่น

๓.๑  จัดขบวนแห่ในงานบรวงสรวงพระจูมมณี

๓.๒  จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

๓.๓  สนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟให้สืบไป

๓.๔  สนับสนุนงานบุญสังฆทานทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๓.๕  สนับสนุนประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๓.๖ สนับสนุนประเพณีลอยกระทง

๓.๗  สนับสนุนบุญประเพณีบุญมหาชาติให้คงเหลือไว้สืบต่อไป

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  ขอรับการสนับสนุนขุดลอกสระแก้ว

๔.๒  จัดให้มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยในเขตเมืองพิบูลมังสาหาร

๔.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเมืองพิบูลมังสาหาร

๕. ด้านเศรษฐกิจ

๕.๑  สนับสนุนให้เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้มีตลาดสินค้าเกษตร

๕.๒  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้มีความสามัคคีในชุมชน

๕.๓  ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๖. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น อาทิ  ผู้นำชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ  อสม. อปพร. กรรมการชุมชน กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มอื่น ๆ อันจะเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการทำงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗. ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

๗.๑  ส่งเสริมเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๒  ส่งเสริมสนับสนุนก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจะได้พัฒนาให้ได้รับโอกาส  และได้พัฒนาสมองให้สมวัย

๗.๓  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กโดยจัดเวทีแสดงและมอบรางวัลให้เด็กมีส่วนร่วมทุกโรงเรียน

๗.๔  ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดของเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  1. สภาพทั่วไป
   1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาล
         เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในถนนพิบูลอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางรถไฟระยะทางประมาณ 575 กิโลเมตร และทางรถยนต์ระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาทางด้านตะวันออกประมาณ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีแนวเขต ดังนี้
         ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด WB 250863 ตั้งอยู่ริมปากห้วยหวายฝังใต้และฝั่งตะวันตกของแม่น้ามูล เลียบฝั่งตะวันตกแม่น้ามูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จดเขตที่ 2 บริเวณพิกัด WB 267847 ที่ปากห้วยไผ่ฝั่งใต้ริมฝั่งใต้ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ามูลระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
         ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด WB 267847 เลียบห้วยไผ่ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จดหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด WB 260842 ตรงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ฟากตะวันออกระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
         ด้านใต้ จากหลักที่ 3 บริเวณพิกัด WB260842 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด WB 242846 ตรงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ฟากใต้ที่หลักก.ม.41.300 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร
         ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด WB 242846 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสาธารณะไปบ้านปากโดมจดหลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด WB 243861 ริมฝั่งห้วยหวาย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากหลักเขตที่ 5 บริเวณ พิกัด WB 243861 เลียบห้วยหวายฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนน รพช.อบ.3078 จนบรรจบกับหลักเขตที่1 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
แหล่งข้อมูล : กองช่างเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
   1.2 สภาพภูมิประเทศ
         เป็นที่ราบสูงตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 227 ฟุต ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่สูง ๆ ต่า ๆ ไม่ราบเรียบ เวลาฝนตกน้าฝนจะระบายลงสู่แม่น้ามูลโดยตรง ทิศตะวันออกของเทศบาลจะมีแก่งหินขวางกั้นแม่น้ามูลอยู่ช่วงหนึ่งเรียกว่า “แก่งสะพือ” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในฤดูแล้งน้าลดจะมองเห็นแก่งหินที่สวยงาม ส่วนในช่วงฤดูฝนน้าหลากชาวอาเภอพิบูลมังสาหารจะใช้เป็นแหล่งหาปลาเพื่อยังชีพ แก่งสะพือมีสัญลักษณ์ที่สาคัญ คือพระปรมาภิไธย ซึ่งเป็นแผ่นหินที่ประดิษฐานพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสอาเภอพิบูลมังสาหารเมื่อปี พ.ศ. 2498 และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นสัญลักษณ์
    1.3 สภาพภูมิอากาศ
           ลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นระบบTropicalSawana “AW” ตามระบบการจาแนกภูมิอากาศแบบ Koppen กล่าวคือ มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นจัดในฤดูนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่นาความหนาวเย็นและแห้งแล้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นาความชุ่มชื้นและฝนตกชุกทั่วไปจากลักษณะดังกล่าวสามารถจาแนกได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้
              1. ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มอบอ้าวในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งในบางปีจะเกิดภาวะน้าท่วม
              2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน โดยในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ซึ่งในบางปีจะเกิดภาวะน้าท่วม
              3. ฤดูหนาว เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศทาให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจังหวัดอื่น โดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม และจะสิ้นสุดฤดูประมาณปลายเดือนมกราคม
 2.ด้านการเมือง/การปกครอง
    2.1 เขตการปกครองเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 17 ชุมชน ดังนี้
           1.วัดโพธิ์ตาก 1
           2.วัดโพธิ์ตาก 2
           3.วัดโพธิ์ตาก 3
           4.วัดโพธิ์ตาก 4
           5.วัดสวนสวรรค์ 1
           6.วัดสวนสวรรค์ 2
           7.วัดกลาง 1
           8.วัดกลาง 2
           9.วัดกลาง 3
        10.วัดหลวง 1
        11.วัดหลวง 2
        12.วัดหลวง 3
        13.วัดสระแก้ว 1
        14.วัดสระแก้ว 2
        15.วัดภูเขาแก้ว 1
        16.วัดภูเขาแก้ว 2
        17.ภูหลวง
     2.2 เขตการเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แบ่งเป็น 3 เขตเลือก ดังนี้
        เขต 1 ชุมชนคุ้มวัดหลวง , ชุมชนคุ้มวัดสระแก้ว
        เขต 2 ชุมชนวัดสวนสวรรค์ , ชุมชนคุ้มวัดกลาง , ชุมชนภูหลวง
        เขต 3 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก , ชุมชนวัดภูเขาแก้ว
     2.3 การบริหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
          1) ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 18 คน
          2) ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
              นายกเทศมนตรี
              รองนายกเทศมนตรี จานวน 3 คน
              เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
              ที่ปรึกนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน
     การแบ่งส่วนราชการ แบ่งเป็น 6 หน่วยงานคือ กองวิชาการและแผนงาน กองคลังสานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสถานธนานุบาล 1 แห่ง โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายประจำ คือปลัดเทศบาล
    3.ประชากร
        3.1 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารรวมทั้งสิ้น 10,697 คน มีจานวนครัวเรือน 4,376 ครัวเรือน
   4.สภาพทางสังคม
    4.1 การศึกษ
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาพื้นที่ เขต 3 จ านวน 1 แห่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 2 แห่ง โรงเรียนเอกชน 1แห่ง และการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
    4.2 การสาธารณสุข
สถานบริการด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐ 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 แห่งคลินิกทันตกรรม 5 แห่ง สถานพยาบาล 10แห่ง
   4.3 ความมั่นคง
        ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีสถานีต ารวจภูธรพิบูลมังสาหาร ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 5.ระบบบริการพื้นฐาน
   5.1 การคมนาคม
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สามารถติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี และอ าเภอใกล้เคียงโดยทางรถยนต์ ซึ่งมีเส้นทางติดต่อในหลายเส้นทาง ได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท โดยมีเส้นทางที่ส าคัญ ดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานีกับอ าเภอพิบูลมังสาหาร โดยผ่านอ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอวารินช าราบ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรถนนลาดยาง 4 ช่องทาง จนถึงช่องเม็กติดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2173 เชื่อมโยงอ าเภอพิบูลมังสาหารกับอ าเภอโขงเจียมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย
3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2222 เชื่อมโยงอ าเภอพิบูลมังสาหาร กับอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีผ่านต าบลโพธิ์ศรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
  5.2 การบริการไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือนโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสถานีไฟฟ้าย่อยสิรินธร ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 5.3 การบริการประปา
ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประชาชนได้รับบริการจากบริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร เพื่อการบริโภคอุปโภค

5.4 การบริการโทรคมนาคม
 การบริการโทรศัพท์
การให้บริการโทรศัพท์อ าเภอพิบูลมังสาหารอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน)
 การบริการไปรษณีย์โทรเลข
ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.คอร์ปอเรชั่น มหาชน)
5.5 การจราจร
การจราจรและถนนภายในเขตเทศบาล ถนนมีลักษณะแบบโครงข่ายตารางสี่เหลี่ยม (GRID NET WORK) ประกอบไปกับระบบในแนวรัศมีแบบ RADAID NET WORK เชื่อมโยงติดต่อกับชุมชนอื่นโดยรอบ ถนนที่เป็นสายหลักส าคัญของชุมชน คือ
ถนนหลวง ซึ่งเชื่อมกับต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เป็นถนนสายหลักที่
สัญจรไปมาเชื่อมกับสะพานพิบูลมังสาหารไปอำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม และไปอ าเภอสิรินธร ตลอดจนอำเภอใกล้เคียง
ถนนพิบูล และถนนพรหมแสง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของอำเภอพิบูลมังสาหาร
ถนนเทศบาล 2 เป็นที่ตั้งของส่วนราชการตั้งอยู่มาก การจราจรโดยทั่วไปถือว่าคล่องตัว แต่ในย่านธุรกิจและถนนสายหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานศึกษาจะมีจราจรหนาแน่นในระยะเวลาเร่งด่วน
6. ระบบเศรษฐกิจ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขายทั้ง สินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเกษตร ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอาทิธุรกิจการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โลตัสสาขาย่อย รวมทั้งธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ ก็มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากมีศูนย์บริการ/จ าหน่ายรถยนต์เข้ามาเปิดบริการในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีความหลากหลายมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีศาสนสถานที่มีความสวยงาม และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ สวยงาม มีอัตลักษณ์ นักท่องเที่ยวจึงให้ความสนใจมาเที่ยวชม อาทิ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ไหลเรือไฟในวันออกพรรษาประเพณีสงกรานต์ งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน และงานบวงสรวงพระบ ารุงราษฏร์เป็นต้น

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.75 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.23 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.02 ในเขตเทศบาลมีวัดจ านวน 6แห่ง คือ วัดโพธิ์ตาก วัดสวนสวรรค์ วัดภูเขาแก้ว วัดกลาง วัดหลวง และวัดสระแก้ว มีโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง คือ ศูนย์คาทอลิกยอร์น แบปติสต์
และคริสต์จักรพิบูลมังสาหารสำหรับขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์ งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานออกพรรษางานบวงสรวงพระบ ารุงราษฏร์ เป็นต้น
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
    8.1 สภาพดิน
ดินในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีลักษณะเป็นดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์เฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ ามูลจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยในภูมิภาคอื่นๆ แต่เนื่องจากเป็นดินร่วนปนทรายจึงเก็บน้ าไม่ค่อยอยู่ทำให้เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง
8.2 แหล่งน้ำ
เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่สำคัญดังนี้
1. แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือแม่น้ำมูล มีความยาวแม่น้ำในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประมาณ 2.455 กิโลเมตร
2. ลำห้วย จำนวน5 สาย ได้แก่ ลำห้วยหวาย ลำห้วยพอก ลำห้วยไผ่ ลำห้วยบุ่งโง้ง และลำห้วยซัน
8.3 การกำจัดขยะ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จำนวน 17 ตัน/วันกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งมีพื้นที่ 29 ไร่ 3งาน ตั้งอยู่บ้านสนามชัย ชุมชนหนองแปน ถนนสถิตนิมานกาล ซอย 3 ตำบลโพธิ์ไทรอ าเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

        เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดตั้งตามพระราชกฤษฏีกา ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 มีพื้นที่ 197 ตารางกิโลเมตรต่อมาในปี พ.ศ.2492 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่โดยลดพื้นที่เหลือ 6 ตารางกิโลเมตร และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะจาก เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

ตราเป็นรูปรวงข้าว  แม่น้ำ  ป่าไม้  อยู่ภายในวงกลม  มีชื่อสำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานีในกรอบวงกลม

ความหมาย 
1.  รวงข้าว   หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร  ตามชื่อของอำเภอพิบูลมังสาหาร 

2.  แม่น้ำ       หมายถึง   แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวพิบูลมังสาหาร 

3.  ป่าไม้        หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ธรรมชาติ

คำขวัญของอำเภอพิบูลมังสาหาร 
พิบูลมังสาหารงามวิไล พระปรมาภิไธยล้ำค่า มหาสงกรานต์แก่งสะพือ
เลื่องลือเมืองฆ้อง ถิ่นทองภักษาหาร ตระการตาวัดภูเขาแก้ว

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

นายปุ้ย รำแพน
พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๕
นายกุคำ พันธ์แสง
พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๗
นายดา ลีลา
พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๙๖ (๒ สมัย)
นายบรรจบ ทองพิทักษ์
พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๖ และ พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๒๓
นายสมชัย โกศัลวิตร
พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๑
นายสมบูรณ์ ทองมา
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๘
นายเฉลิมศักดิ์ วรสุข
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๑ และ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐
นายสวาสดิ์ แก้ววรรณา
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓
นายสัมพันธ์ โทนุสิน
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๘
นายกวี เจริญผล
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖
นายเพียร เชื้อโชติ
พ.ศ.๑๔ ก.ย.๒๕๔๖-๒๔ ธ.ค.๒๕๔๖
นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัตร
๒๑ พ.ค.๒๕๔๗-๒๗ ธ.ค.๒๕๕๖
นายไพศาล ปีตาภา
๒๓ ก.พ.๒๕๕๗ – ๓๑ ม.ค.๒๕๖๔

Lastly, affordable-papers.net sell the article.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial