บทความทางวิชาการ

รูปแบบนิเทศการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นางสาวจงกล ทองรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กองการศึกษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหัดอุบลราชธานี

การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ผู้วิจัย             จงกล ทองรอง

สังกัด             กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ปีการศึกษา      2560

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial