โอนย้าย

รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

๑.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑ อัตรา

ทั้้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๑-๗๙๘ ในวันและเวลาราชการ

รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง สายงานผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รับโอนสายงานผู้บริหาร.pdf

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑