ประธานสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
ประธานสภา

รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายสงัด สายสุวรรณ์
รองประธานสภา

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

น.ส.อุดม โยธะพันธ์
เลขานุการสภา