ประธานสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายเลอศักดิ์ หล่อรุ่งเลิศ
ประธานสภา

รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

นายสงัด สายสุวรรณ์
รองประธานสภา

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

น.ส.อุดม โยธะพันธ์
เลขานุการสภา

ดู: 74
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล