กองช่าง

กองช่าง ทำหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
– การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร


– การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
– การขออนุญาตเชื่อมทาง ท่อระบายน้ำ
– การตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตัดต้นไม้


– รับร้องเรียนเกี่ยวกับถนนเสียหาย และดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อม

ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร
ตามที่ได้มีพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522มาตรา 32ทวิ ได้กำหนดประเภทอาคารต่างๆที่เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ดังนี้
1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
2. อาคารชุมนุมคน
3. อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548
3.1 โรงมหรสพ
3.2 โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป
3.3 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสภาพบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตรขึ้นไป
3.4 อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
3.5 ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติด หรือตั้งบนหลังคา
หรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ห้าพันตารางเมตรขึ้นไป
3.6 ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป

การดำเนินการ เป็นอาคารที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรอง ตามมาตรา 32 ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 (ภายในธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 และภายในธันวาคมของทุกปี) เพื่อเป็นการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

บทลงโทษ มาตรา 65 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง

นายอนุชา เลติวานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชัยวัฒน์ เสาหิน
นายช่างยนต์ ระดับ 7
นายประธาน เรือนแก้ว
นายช่างไฟฟ้า ระดับ 7
นายจิรศักดิ์ โพธิ์งาม
นายช่างโยธา ระดับ 5
นายเมธี ครองยุติ
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
นายชัชวาล สัตยากุล
นายช่างไฟฟ้า
นายสุรพงษ์ แสนทวีสุข
ลูกจ้างประจำ
นายอัฐพล จันทร์สอน
พนักงานจ้างเหมา
นายภานุวัชร เรือนแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายกรีฑา สิงห์สี
ลูกจ้างประจำ
นายฉลาด แสงทอง
ลูกจ้างประจำ
นายสมบูรณ์ สร้อยนาค
ลูกจ้างประจำ
นายสมบูรณ์ เจริญศรี
ลูกจ้างตามภารกิจ
นายนพดล บุญญา
ลูกจ้างตามภารกิจ
นายวันชัย ชัยบุรินทร์
ลูกจ้างทั่วไป
นางพรหมมา บุญเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประวิทย์ จำปาแพง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนันทชัย เกษกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวัชราพร แก้วสด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญทอง ลือชา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญมา เจริญศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนันต์ โพธิ์งาม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทิศ สุวรรณกูฎ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิรัตน์ กาวดิลก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอานนท์ เจริญดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเฉลิมพล ลิ้มวงษ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายสุรศักดิ์ สามลา
พนักงานจ้างเหมา
นายสุพรรณ หงษ์ลอย
พนักงานจ้างเหมา
นายนัฐพล บุญศรี
พนักงานจ้างเหมา
นายทินกร สั่งสอน
พนักงานจ้างเหมา
นายวิโรจน์ เทียนแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายเกริกเกียรติ ชั้นทองคำ
พนักงานจ้างเหมา
ส.อ.มนตรี บั้งทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายมนตรี บุญอาจ
พนักงานจ้างเหมา
นายวีระศักดิ์ จันหอม
พนักงานจ้างเหมา
นายยศพันธ์ สุธีรประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา
นายสรศักดิ์ เหล็กกล้า
พนักงานจ้างเหมา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล