ผู้บริหาร

ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
FaceBook085-496-4855
นายนิยม สายเสนา
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นายไกรศรี ต้นทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นายอิทธิศาสตร ลิ้มละมัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นางศิริรัตนากร คำโสภา
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
นายเกียรติศักดิ์ แก่นสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

หัวหน้าส่วนการงาน

น.ส.อุดม โยธะพันธ์
ปลัดเทศบาล
นายนิคม น้อยวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพูลศรี ศรีเข้ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา เลติวานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรัตนา จันทร์เต็ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ