คณะผู้บริหาร

ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา

นายกเทศมนตรีเมืองพิบุลมังสาหาร

โทร:085-496-4855

นางกาญจนา สายเสนา

รองนายกเทศมนตรี

โทร:081-5887172

นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์

รองนายกเทศมนตรี

โทร:089-7173991

นายอิทธิศาสตร ลิ้มละมัย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร:086-8759215

นางศิริรัตนากร คำโสภา

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร:086-9259944

นายเกียรติศักดิ์ แก่นสาร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร:086-8686150

หัวหน้าส่วนการงาน

น.ส.อุดม โยธะพันธ์

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

โทร:081-066-6429

นางสามัคคี สินทรัพย์

รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

โทร:081-761-4129

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายธนเสฏฐ์ ปิติพงศ์เมธิน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางพูลศรี ศรีเข้ม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา เลติวานิช

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางเพ็ญศรี เถาว์โท

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอุดม โยธะพันธ์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ดู: 2,167
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล