คณะผู้บริหาร

ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

085-496-4855

FaceBook085-496-4855
นางกาญจนา สายเสนา
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

  081-5887172

นายต่อพงศ์พันธ์ กิ่งจันทร์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

 

นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

089-7173991

นายอิทธิศาสตร ลิ้มละมัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

086-8759215

นางศิริรัตนากร คำโสภา
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

086-9259944

นายเกียรติศักดิ์ แก่นสาร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

086-8686150

หัวหน้าส่วนการงาน

น.ส.อุดม โยธะพันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

081-066-6429

นางสามัคคี สินทรัพย์
รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

081-761-4129

 

นางสามัคคี สินทรัพย์
รองปลัดรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางเพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพูลศรี ศรีเข้ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธนเสฏฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอนุชา เลติวานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอุดม โยธะพันธ์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง