สถิติการใช้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานในความรับ ผิดชอบสำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

Powered By EmbedPress

Registration

Forgotten Password?