สถิติการใช้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานในความรับผิดชอบ สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานในความรับ ผิดชอบสำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

สถิติผู้มาใช้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓