วันศุกร์, มีนาคม 5, 2021

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดตั้งตามพระราชกฤษฏีกา ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 มีพื้นที่ 197 ตารางกิโลเมตรต่อมาในปี พ.ศ.2492 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่โดยลดพื้นที่เหลือ 6 ตารางกิโลเมตร และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะจาก เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

More

  ข่าวประกาศ

  แผนพัฒนา

  เทศบัญญัติ

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

  เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  http://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/10/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2561-1.pdf

  แผนงานโครงการและงบประมาณ

  จัดซื้อจัดจ้าง

  อินโฟกราฟฟิก

  รัฐบาล

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ดาวน์โหลด

  รายจ่ายประจำปี

  แจ้งเรื่องร้องเรียน

  แบบสำรวจความพึงพอใจ

  คำสั่งเทศบาล

  รายงานผลการติดตามและประเมินผล

  สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์

  สถิติการใช้บริการ

  ควบคุมภายใน

  กองคลัง

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  รายงานการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕

  หน่วยงาน สถ.

  ระบบสารสนเทศ สถ.

  กฎหมายท้องถิ่น

  ของฝากเมืองพิบูล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  บทความทางวิชาการ

  ค้นหาร้านอาหารที่พัก

  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial