รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑

เดือน มีนาคม

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/มีค.61.pdf

เดือน กรกฎาคม

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ก.ค.61.pdf

เดือน สิงหาคม

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ส.ค.61.pdf

เดือน กันยายน

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑

โหลดเอกสาร https://phibuncity.go.th/wp-content/uploads/2018/11/ก.ย.61.pdf