กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นางเพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวิเชียร ใจศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวอัจฉราพร บ้านใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายเอกนรินทร์ จงวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายภัชรพล ผลสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นายมานพ ทองรอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานนิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจงกล ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ