กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นางเพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายวิเชียร ใจศรี
บุคคลากร
นางสาวอัจฉราพร บ้านใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายมานพ ทองรอง
เจ้าพนักงานธุรการ

งานนิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวจงกล ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Registration

Forgotten Password?