กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวจงกล ทองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายวิเชียร ใจศรี
บุคคลากร
นางสาวอัจฉราพร บ้านใหม่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายมานพ ทองรอง
เจ้าพนักงานธุรการ