กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
– งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
– งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
– งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

นางเพ็ญศรี เถาว์โท

ผอ.กองการศึกษา

นายกมลวรรธน์ ดุมแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายวิเชียร ใจศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.อัจฉราพร บ้านใหม่

นักวิชาการการเงินชำนาญการ

นายเอกนรินทร์ จงวัตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวิเชียร ใจศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ธนันญ์ภร หินผา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายมานพ ทองรอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานนิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

น.ส.จงกล ทองรอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล