สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

        เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดตั้งตามพระราชกฤษฏีกา ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 มีพื้นที่ 197 ตารางกิโลเมตรต่อมาในปี พ.ศ.2492 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่โดยลดพื้นที่เหลือ 6 ตารางกิโลเมตร และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะจาก เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

 

ตราเป็นรูปรวงข้าว  แม่น้ำ  ป่าไม้  อยู่ภายในวงกลม  มีชื่อสำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานีในกรอบวงกลม

ความหมาย 
1.  รวงข้าว   หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร  ตามชื่อของอำเภอพิบูลมังสาหาร 

2.  แม่น้ำ       หมายถึง   แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวพิบูลมังสาหาร 

3.  ป่าไม้        หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ธรรมชาติ

คำขวัญของอำเภอพิบูลมังสาหาร 
พิบูลมังสาหารงามวิไล พระปรมาภิไธยล้ำค่า พระบำรุงราษฎร์เด่นตระการตา มหาสงกรานต์แก่งสะพือ เลื่องลือเมืองฆ้อง เกริกก้องวัดภูเขาแก้ว ผ่องแผ้วบวรวัดดอนธาตุ วิจิตรมาศศาลหลักเมือง

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

นายปุ้ย รำแพน
พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๕
นายกุคำ พันธ์แสง
พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๗
นายดา ลีลา
พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๙๖ (๒ สมัย)
นายบรรจบ ทองพิทักษ์
พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๖ และ พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๒๓
นายสมชัย โกศัลวิตร
พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๑
นายสมบูรณ์ ทองมา
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๘
นายเฉลิมศักดิ์ วรสุข
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๑ และ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐
นายสวาสดิ์ แก้ววรรณา
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๓
นายสัมพันธ์ โทนุสิน
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๘
นายกวี เจริญผล
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖
นายเพียร เชื้อโชติ
พ.ศ.๑๔ ก.ย.๒๕๔๖-๒๔ ธ.ค.๒๕๔๖
นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัตร
๒๑ พ.ค.๒๕๔๗-๒๗ ธ.ค.๒๕๕๖
นายไพศาล ปีตาภา
๒๓ ก.พ.๒๕๕๗ – ๓๑ ม.ค.๒๕๖๔
ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา
๒๘ มี.ค.๒๕๖๔-ปัจจุบัน

ดู: 295