ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

เทศบาลเมืองพบูลมังสาหาร

ตัวชี้วัดที่ 9

การเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย

ข้อมูล พื้นฐาน

1.โครงสร้างเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

4.ข้อมูลการติดต่อ

2.ข้อมูลผู้บริหาร

5.ข่าวประชาสัมพันธ์

3.อำนาจหน้าที่

การ บริหารงาน และงบประมาณ

7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

10.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การจัดซื้อ จัดจ้าง

14.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15.ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

17.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19.รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

21.การขับเคลื่อนจริยธรรม

20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การส่งเสริม ความโปร่งใส

22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

24.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 10

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

32.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Design by Mr.Manop thongrong
ดู: 331
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

I will be back soon

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
สวัสดีครับ ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือเรื่องไหนครับ?
ติดต่อเทศบาล